CZ | EN

PRÁVNÍ SLUŽBY A ODMĚNA

Poskytuji právní pomoc autorům a jiným nositelům autorských práv k autorským dílům či jiným předmětům ochrany podle autorského zákona, jakož i jejich uživatelům a dalším osobám. Jsem schopna poskytnout komplexní služby v oblasti všech druhů děl včetně počítačových programů či jiných předmětů ochrany podle autorského zákona, zejména:

  • poradenskou a konzultační činnost v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících;
  • vytváření návrhů smluv o vytvoření autorských děl, uměleckých výkonů, či jiných předmětů ochrany, smluv licenčních či jiných [licenčních smluv nakladatelských, smluv implementačních, o systémové integraci, o outsourcingu, o cloud computingu (např. SaaS), o postoupení práva výkonu majetkových autorských práv, aj.] o užití autorských děl včetně počítačových programů, či jiných předmětů ochrany mezi subjekty autorských práv a práv souvisejících a uživateli předmětů ochrany (osobami podnikajícími v oblasti IT, vydavateli, vysílateli, výrobci zvukových či zvukově obrazových záznamů, reklamními agenturami, dalším osobami činnými v oblasti tvorby a užití autorských děl a jiných předmětů ochrany), a to i v prostředí Internetu (portály, webdesign - www stránky, atd.);
  • zastupování při sjednávání a uzavírání smluv o vytvoření autorských děl, uměleckých výkonů či jiných předmětů ochrany, smluv licenčních či jiných;
  • vypracování právních rozborů a odborných posudků;
  • zastupování při smírných jednáních.

Odměna za právní služby:

Právní služby coby zdroj mé obživy poskytuji za úplatu ve výši odpovídající povaze, složitosti, novosti a časovému rozsahu poskytování právních služeb, jakož i době trvání vztahu s konkrétním klientem, s přihlédnutím k finančním možnostem klienta, tedy po dohodě s klientem. Výše odměny vychází ze zákona č. 177/1996 Sb. (tzv. advokátního tarifu), zohledňuje důvody, proč jste si vybrali mé služby - tedy mou odbornou specializaci, zkušenosti a pověst, kvalitu poskytovaných služeb, poskytované know-how, odpovědnost za poskytnuté služby a další aspekty (např. možnost opakovaného užití a tak úspory finanční i časové v budoucnu v případě řady dokumentů, kdy se odměna  odvíjí od jejich kvality, vynaloženého času a právě možnosti a oprávnění využívat dokument i v budoucnu). Obvykle jsou právní služby poskytovány za odměnu hodinovou, která je stanovena v závislosti na počtu vynaložených hodin, lze sjednat též odměnu paušální. Hodinové sazby se pohybují v rozmezí 2.000,- až 3.500,- Kč/1 hod. + DPH. V průměru činí hodinová sazba 2.500,-Kč/1 hod. + DPH. Tedy např. za konzultaci v délce 30 minut zaplatíte 1.250,-Kč + DPH. V odměně jsou zahrnuty režijní náklady.  Klient společně s fakturou obdrží vyúčtování s přehledem právních služeb a jejich časové náročnosti (vynaložených hodin). Při stanovení odměny se zohledňuje dlouhodobá spolupráce či rozsáhlý objem právních služeb. Výše odměny se sjednává dohodou, která může být uzavřena písemně (i prostřednictvím e-mailu), ústně či konkludentně.  

Informace pro klienty - spotřebitele: spotřebitel má na základě ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, možnost požádat Českou advokátní komoru o mimosoudní řešení sporů, které mohou vzniknout ze smluv o poskytování právních služeb (více na http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607). Na podnikatele se tato právní úprava nevztahuje.© JUDr. Irena Holcová | MAPA WEBU | WEBMASTER