základní filozofie

Kladu důraz zejména na profesionalitu a kvalitu poskytovaných služeb, při současném individuálním přístupu ke klientům a jejich problémům se zohledněním specifik klientů a jejich činnosti.

Více informací

V rámci své advokátní praxe poskytuji specializované právní služby zejména z oboru autorského práva a práv s autorským právem souvisejících ve spojení se základními obory, jakým je občanské právo, již více než dvacetpět let, a to včetně práva IT/softwaru (ve vztahu jak k tradičním způsobům užití, tak i Internetu), souvisejících závazkových vztahů, právních auditů, právních rozborů či odborných posudků.

Právní služby jsou poskytovány dlouhodobě nebo jednorázově (včetně zásadních projektů) jak autorům a jiným nositelům autorských práv k autorským dílům či jiným předmětům ochrany podle autorského zákona [autoři autorských děl slovesných, výtvarných (včetně grafických – např. obrazová loga, reklamní a propagační materiály), hudebních či jiných včetně počítačových programů, webových stránek, vytvářených na objednávku, či v zaměstnaneckém vztahu, výkonní umělci, výrobci zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, pořizovatelé databází, dědicové, vydavatelé aj.], tak i uživatelům takových předmětů ochrany (např. fyzickým i právnickým osobám z oblasti IT/softwaru, vydavatelům, výrobcům zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, reklamním a mediálním agenturám), a dalším zájemcům včetně kooperujících advokátních kanceláří.

Proč si vybrat pro poskytování právních služeb právě mě? Při poskytování právní pomoci kladu důraz zejména na profesionalitu a kvalitu poskytovaných služeb, při současném individuálním přístupu ke klientům a jejich problémům se zohledněním specifik klientů a jejich činnosti a konkrétních problémů včetně jejich komplexního posouzení a (vy)řešení. Zárukou uvedeného je zejména, ale nejen, moje mnoholetá praxe a zkušenost praktická i teoretická z tvorby i aplikace autorského práva, a tak i mnohaleté know-how, spolehlivost a preciznost, což je důvod, proč se klienti obracejí právě na mě.

Kdy se na mě obrátit? A co tím získáte? Pokud hledáte právní pomoc proto, že ji považujete za nezbytný či potřebný předpoklad správného, legálního a bezpečného výkonu Vaší činnosti podnikatelské či jiné ve vztahu k autorskoprávní problematice a chcete mít jistotu koretnosti poskytnutých služeb v této oblasti, poskytovaných Vám tzv. "na míru" zohledňujících Vaše specifika - jak Vaší činnosti, tak konkrétního problému, kdy odměnu za poskytnuté právní služby odpovídající tomuto přístupu vnímáte coby nezbytný předpoklad výkonu Vaší činnosti v uvedeném smyslu a vklad do budoucnosti, jste na správném místě. Pokud jste vyznavači trendu vzorových smluv či jiných dokumentů dostupných na Internetu, volně či úplatně, jsou jistě levnější, ale nezohledňují specifika klienta ani konkrétní věci a velmi často jsou klienty nesprávně aplikovány (se všemi důsledky), pak nikoli.