Ochrana osobních údajů klientů

Správce osobních údajů

JUDr. Irena Holcová, IČ: 13781952, Nad štolou 950/12, 170 00 Praha 7, holcova@advocate.cz, tel: +420233372083

Právní základ pro zpracování

- Smlouva o poskytování právních služeb (uzavřená ústně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu či písemně)
- Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient“), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování

- Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů

- Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
- Poskytovatelé údržby informačního systému
- Další příjemci podle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo podle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Klient má zásadně na jeho žádost právo na přístup ke svým  osobním údajům (tedy na žádost získat informace o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracovávám), opravu (na žádost opravit nepřesné osobní údaje či doplnit neúplné osobní údaje), výmaz (na žádost a při splnění podmínek stanovených nařízením zlikvidovat zpracovávané osobní údaje), omezení zpracování (na žádost v určitých případech), podání námitky, přenositelnost či podání stížnosti. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)