Profil

JUDr. Irena Holcová JUDr. Irena Holcová - vystudovala jsem Právnickou fakultu UK v Praze, právní praxe od roku 1977. Od roku 1992 jsem byla komerční právničkou, od roku 1993 dosud jsem advokátkou se specializací zejména na autorské právo (též ve vztahu k oblasti IT). Jako člen České advokátní komory jsem zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. číslem 3181. Od roku 1992 působím též jako akademická pracovnice (odborná asistentka) Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK - nyní nazvaného Centrum práva duševního vlastnictví Právnické fakulty UK; podílela jsem se též na koncepci a přípravě autorského zákona včetně jeho vládních novel a na přípravě úpravy licence v novém občanském zákoníku.

V zájmu poskytování komplexních služeb spolupracuji v případě potřeby (ad hoc) při poskytování právní pomoci zejména v rámci zásadních velkých projektů též s renomovanými advokátními kancelářemi či advokáty specializujícími se na konkrétní problém.

Publikace

Jsem autorkou či spoluautorkou časopiseckých článků či odborných publikací z oboru autorského práva [(zejména komentář Autorský zákon a předpisy související, LINDE PRAHA, a. s., 2001, 2005; díl Autorské právo in Švestka J., Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné, svazek 3., Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 5. aktualizované a doplněné vydání; komentář k licenci in Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 2. vydání plánováno v roce 2021)].

Na konci roku 2019 byla vydána publikace:  Irena Holcová a kolektiv: „Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů). Komentář.“, kde jsem hlavní autor, nakladatelem Wolters Kluwer ČR, a. s., v tištěné podobě a v elektronické podobě v právním informačním systému ASPI. Z recenze prof. JUDr. Jiřího Srstky: ,,Tento komentář by bylo možná v nadsázce označit jako bibli práva autorského, a to nejen ohledně autorského práva českého."

Ocenění

V roce 2016 jsem obdržela prestižní ocenění Právník roku 2015 v oboru práva duševního vlastnictví (více na http://www.pravnikroku.cz/pravnik-roku-2015.htmlhttp://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_1-2_2016_web.pdf).

Členství

Česká advokátní komora
ALAI ČR – česká národní skupina mezinárodní učené společnosti pro zkoumání otázek autorského práva Association Littéraire et Artistigue Internationale