Publikace

  • jsem autorkou či spoluautorkou časopiseckých článků či odborných publikací z oboru autorského práva [(zejména komentář Autorský zákon a předpisy související, LINDE PRAHA, a. s., 2001, 2005; díl Autorské právo in Švestka J., Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné, svazek 3., Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 5. aktualizované a doplněné vydání; komentář k licenci in Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014)]
  • podílela jsem se též na koncepci a přípravě autorského zákona včetně jeho vládních novel a na přípravě úpravy licence v novém občanském zákoníku.
  • Aktuálně je vydáván (do konce srpna 2019) „Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů). Komentář.“, kde jsem hlavní autor, nakladatelem Wolters Kluwer ČR, a. s., v tištěné podobě a následně v elektronické podobě v právním informačním systému ASPI